HELSEUNDERSØKELSE 2016

HELSEUNDERSØKELSE 2016

Klubben har nå fått en god oversikt over forekomsten av en del helse og atferds-utfordringeri rasen. Helseundersøkelsen vil sammen med generell kunnskap om rasen og opplysninger fra hundeeiere og ansvarlige oppdrettere gi en god oversikt over situasjonen. Hovedtygden av eierne er stort sett fornøyd med hundens helse og atferd, men generelt sett er det noe færre eiere som synes helsen er god/meget god i forhold til mange andre raser. Det finnes enkelte utfordringer som klubben bør se nærmere på. Eksempelvis er det registrert at 46,4% av hundene har ulike hudproblemer. Det er mange registreringer på tenner, men usikkert hvilket problem det utgjør for hundene. Det er registrert en del tilfeler av navlebrokk. 26,8% har gitt anmerkninger på luftveisorganene. Klubben er kjent med utfordringene knyttet til luftveiene på rasen, og undersøkelsen gir en oversikt over de viktigste problemene. Øyesykdommer er rapportert hos 27,5% av hundene; anmerkninger på øyelokk hyppigst, men også en del tilfeller av øyebetennelse. Det er også registrert en del hunder med eilepsi/epilepsilignende tilfeller. Det er for øvrig registrert en del tilfeller av patellaluksasjon og noe utfordringer knyttet til urinveiene. Klubben oppfordres til å se nøye på tallene for de ulike organer utover det som er nevnt her. På atferdssiden er det færre anmerkninger enn på fysisk helse. Noe repeterende aktiviteter er registrert, men det kan også stå i sammenheng med den relativt høye forekomsten av anmerkninger på hud. For øvrig er det få anmerkninger som peker seg ut.

Ved Veterinærhøgskolen vil vi kunne bistå med hjelp og kompetanse, og dersom klubben ønsker å gå nærmere inn på noen problemstillinger kan en diskutere om det er mulig å få til et samarbeid. Dersom klubben ønsker å gå dypere inn i en problemstilling som er registert i helseundersøkelsen, er det selvsagt mulig å henvende seg til eierne i helseundersøkelsen på nytt (de som har sagt ja til at vi kan henvende oss) og stille utfyllende spørsmål. Pga konfidensialiteten er det selvsagt Veterinærhøgskolen som må gjøre dette. Når det gjelder sykdommer med arvelig disposisjon har vi stor aktivitet innenfor forskning innenfor en rekke sykdommer, der målsettingen er å bidra til å skaffe ny kunnskap og evt bidra til å utvikle gentester for arvelige sykdommer. Veterinærhøgskolen har gode internasjonale samarbeid slik at vi lett vil samarbeide med forskergrupper i andre land. Dersom klubben ønsker å gå nærmere inn på noen problemstillinger etter å ha sett gjennom resultatene fra undersøkelsen stiller vi gjerne på et møte for å diskutere muligheter for et samarbeid. Til slutt vil vi minne om at denne undersøkelsen er konfidensiell når det gjelder opplysninger om enkeltindivider og eiere og at det ikke vil komme ut flere opplysninger enn den typen frekvenstabeller som er vist i denne rapporten. Dersom vi i fremtiden velger å lage en oversikt over forekomsten av sykdommer/atferder i ulike raser kan frekvensene fra mops bli en del av en slik oversikt sammen med mange andre raser. Jeg vil til slutt takke alle som har besvart undersøkelsen og takke klubben for et godt samarbeid.

MVH Frode Lingaas

 Last ned helseundersøkelsen HER

 valper

 

Comments are closed.