ÅRSMØTE

ÅRSMØTE 2021

Styret viser til styremøtereferat 10.12.20 der dato for Årsmøtet ble satt til 20.03.21. Vi gjør oppmerksom på at datoen er blitt flyttet til 21.03.21. Innkalling med papirer vil komme på mail til klubbens medlemmer. Møtet vil bli avholdt elektronisk (mer informasjon vil komme på mail med innkallingen).

Innkomne saker til Årsmøtet må være klubben i hende senest 14 dager før Årsmøtet

Årsmøte klubbe

 

 


INNKALLING ÅRSMØTE NMK 2020

AVLYST
23755833_943291999157089_671667413896843565_n

(Innkalling Årsmøte NMK 2020 PDF-format, last ned)

Stemmeseddel 2020

regnskap og revisors beretning

INKALLING ÅRSMØTE NORSK MOPSKLUBB
Lørdag 21. mars 2020 kl. 12.00
Sofiemyrveien 12
1412 Sofiemyr

1. Godkjenning av innkalling og saksliste
2. Valg av møteleder
3. Valg av protokollfører og to til å undertegne protokollen
4. Valg av tellekorps
5. Årsberetning
6. Regnskap
7. Kontingent 2021
8. Innkomne forslag fra medlemmene – 3 saker
Sak fra Turid Kvamme
Sak fra Bente Vangen
Sak fra Mona J Paulsen
9. Innkomne forslag fra styret
Ingen
10. Valg
Alle kandidatene er forespurt og har takket ja.

På valg på årsmøtet 2020:
Leder: Arne Johan Haugen                      – ikke på valg
Nestleder: Elisabeth Juverud                  – på valg for 2 år (gjenvalg)
Styremedlem: Kari Aamodt                     – på valg for 2 år (gjenvalg)
Styremedlem: Rikke Neverdal Søhoel   – på valg for 2 år (gjenvalg)
Styremedlem: Mona Bergheim               – ikke på valg
Vara: Ann-Helen Strandheim                 – på valg for 1 år (gjenvalg)
Vara: Hege Seim                                        – på valg for 1 år (gjenvalg)

Revisor: Torbjørn Seim                           – ikke på valg
Vararevisor: Birgitte Bergo                    – på valg for 2 år

Valgkomiteen:
Leder: Mona Paulsen                             – tar ikke gjenvalg
Medlem: Bente Vangen                         – ikke på valg
Medlem: Turi Kvamme                         – tar ikke gjenvalg
Vara: Sally Brooks                                  – på valg for 1 år (gjenvalg)

Valgkomiteens innstilling:
Styret:
Styremedlem: Bente Vangen
Vara: Inga Thorsteinsdottir

Valgkomiteen:
Leder: Linda W Asllani
Medlem: Jannike Lassen

Forhåndsstemmer sendes til
Norsk Mopsklubb
v/Ann-Helen Strandheim
Tors vei 55
1540 VESTBY
Epost: ann-helen@norskmopsklubb.no eller ann.helen.olsen@gmail.com

Forhåndsstemmer må være mottatt/poststemplet innen 13.03.2020.

Forhåndsstemmer pr post sendes i lukket anonymisert konvolutt, som igjen legges i en ny konvolutt adressert til klubbens postadresse. Merk konvolutten med medlemsnummer. NB Husk å beregne postgang.
Det er også mulig å sende forhåndsstemmer som vedlegg pr e-post til
ann-helen@norskmopsklubb.no eller ann.helen.olsen@gmail.com. Merk epost med «stemmeseddel» og medlemsnummer, ev navn. Styret gjør oppmerksom på at innsendt forhåndsstemme pr epost ikke er anonym.

Kun de som har betalt medlemskontigent til Norsk Mops Klubb for 2020 og har vært medlem i mer enn tre uker har møte- og stemmerett ved årsmøtet.

Mvh
Styret i Norsk Mops Klubb

 

ÅRSMELDING NORSK MOPSKLUBB 2019

Styret har hatt 7 styremøter i 2019. Det er i tillegg til disse avholdt 1 ordinært årsmøte og 1 ekstraordinært årsmøte.

Styret i NMK har i år deltatt aktivt inn mot NKK i møter og grupper mest i forhold til BOAS, utdanning av veterinærer for BOAS-avlesning, samt hvordan man skal innføre BOAS tester på Mops.

Vi har også deltatt ved utforming av BOAS skjemaer og BOAS på Dogweb.
Leder har deltatt i 6 møter med NKK om BOAS og andre helsekrav på Mops og andre kortskallede raser.

I tillegg har leder deltatt på strategimøter på hvordan håndtere media og andre aktører, på hva vi gjør for å forbedre helsen, på de forskjellige berørte rasene. Arbeidet med dette har vært utfordrende og krevende, både når det gjelder kunnskap og tid. Vi i styret har for tiden en meget god dialog og et meget godt samarbeide med NKK og føler at vi får all den støtte og hjelp vi trenger.

Styret jobber mye med hvordan få et bedre samarbeid med oppdrettere i klubben, og hvordan vi skal få alle til å følge klubbens anbefalinger og krav til helse. Vi opplever et stort trykk fra dyrebeskyttelsen på dette, hvor vi ser at oppdrettere blir anmeldt til Mattilsynet. Vi jobber nå mye med hvordan vi skal lage en strategi for å vise at vi tar ansvar for helsen på rasen vår og hvordan vi kan hjelpe medlemmer og oppdrettere videre.

Det jobbes med en video om hvordan BOAS tester blir utført hos veterinær, som skal publiseres på hjemmesiden.

RAS blir levert inn i løpet av April og det jobbes med oppdatering av nytt RAS hvor vi får med statistikk fra BOAS og Patella.

Det er sendt ut medlemsblad i Mars, August og Desember.

Klubben har i april avholdt spesialutstilling med valpeshow. Dommer var Angelika Koch fra Tyskland. Etter utstillingen ble det avholdt medlemsmiddag og delt ut premier for årets mops og de som ble plassert på mestvinnerlisten for 2018.

Med vennlig hilsen styret i Norsk Mopsklubb

 

Comments are closed