Endringer i NKK`s Etiske grunnregler for avl og oppdrett

ENDRINGER I NKK`S ETISKE GRUNNREGLER FOR AVL OG OPPDRETT VEDRØRENDE INNAVLSGRAD

I Hovedstyremøte 10/21 ble det i sak 39/21 fattet vedtak om endring i pkt.2 i NKK`s Etiske grunnregler for avl og oppdrett vedrørende innavlsgrad.

Se sak 39/21: HS 10-21 Protokoll

Pkt.2 i Etiske grunnregler for avl og oppdrett lyder nå:

«Avlen må tjene formålet med å bevare og fortrinnsvis øke den genetiske variasjonen i rasen. Matadoravl og paring mellom nært beslektede individer bør unngås. Det skal aldri foretas paringer som gir en innavlsgrad lik eller høyere enn 12,5 %, beregnet på grunnlag av en 5 generasjoners stamtavle (1, 2). Ved bruk av importer brukes de stamtavleopplysningene som er tilgjengelige i 3-5 generasjoner.»

1: Med 5 generasjoners stamtavle menes valp og 5 ledd bakover.

2: Dette tilsvarer gjennomsnittlig maksimalt inntil 2,5 % innavlsøkning pr. generasjon i dette individets stamtavle.

Regelendringen trer i kraft for parringer foretatt fom 01.01.2022.

 

Regler for registrering av hund er oppdatert i samsvar med endringen av pkt.2 i Etiske grunnregler for avl og oppdrett.

Link til: