HELSEUNDERSØKELSE 2016 DEL 2

Hvordan er helsen til Mops? Sunn og frisk, svak, med store eller små utfordringer, overdrevne ekstreme trekk, svake knær, pustevansker eller er den helt ok.. det ønsker styret i Norsk Mops Klubb å kartlegge og ber alle svare på helseundersøkelsen vi har satt i gang.

Hva er helseundersøkelsen og hvorfor vi skal gjennomføre den?

Helseundersøkelsen er en spørreundersøkelse som skal gi oss en tilstandsrapport på den generelle helsetilstanden på rasen her i landet. Resultatene er basert på mopse-eiernes svar på hva de har opplevd med sin hund, både positivt og negativt. Undersøkelsen ser på hele populasjonen og gir et tallmateriale ut i fra svarene som blir gitt. Det er altså de store linjene vi vil få oversikt over, hva som eventuelt er generelle problemer og hva som kan kalles sjeldne problemer. Undersøkelsen skal gi svar på hvilke eventuelle utfordringer som er ved rasen slik at oppdretterne kan ta hensyn til dette i arbeidet med å avle sunne, friske hunder. I tillegg vil dette gi eksteriørdommereen veiledning i hva de skal se etter når de vurderer hunden i utstillingsringen og veterinærer vil måtte tenke seg om før de uttaler seg om Mops og helsetilstanden på generelt grunnlag. Undersøkelsen vil gi oss en retningsangivelse med tanke på å ta vare på rasen og dens egenskaper.

Hvem lager undersøkelsen og hvordan foregår den?

Helseundersøkelsen blir gjort av Frode Lingaas, professor ved Norges Veterinærhøgskole. Han har arbeidet med dette i flere år og har kartlagt helsetilstanden til flere raser. Vi vil derfor også få vite hva som eventuelt er et generelt helseproblem hos hund og hva som eventuelt er spesielt for Mops.

Undersøkelsen er anonym, men hundene det svares for må identifiseres med registreringsnummer. Denne informasjonen er det kun Frode Lingaas som har tilgang til. Styret i Norsk Mops Klubb vil kun motta et anonymisert tallmateriale over funnene i undersøkelsen. Årsaken til at hundene må identifiseres er for å sikre at de hundene det svares for er knyttet opp mot en bestemt hund. Da unngår vi at det svares for samme hund flere ganger og at noen svarer for en annen rase eller for en hund som ikke finnes. Undersøkelsen må gjennomføres for hver enkelt hund, dersom du har eller har hatt flere mopser, må du gjennomføre spørreundersøkelsen flere ganger.

Undersøkelsen blir sendt ut på epost til medlemmene i klubben. Undersøkelsen kommer som en lenke i en epost. Klikk på lenken og følg instruksjonene. Skulle det oppstå problemer underveis er det viktig at du kontakter styret og får hjelp. Undersøkelsen er alt for viktig til å legges i en skuff til senere..

Hvem kan delta?

Alle som eier eller har eid en eller flere Mops kan delta. Spørreskjemaet blir sendt til medlemmene i Norsk Mops Klubb. Det er derfor viktig at oppdretterne ikke bare svarer på undersøkelsen selv, men sørger for at valpekjøperne også gjør det. Det gjelder både medlemmer av klubben og ikke-medlemmer. Undersøkelsen gjelder både nålevende og avdøde hunder. Det er avgjørende at oppdretterne informerer egne valpekjøpere og sørger for deltakelse. Det er viktig at det blir sendt inn svar for så mange hunder som mulig for å få et mest mulig riktig bilde.

 

Comments are closed.