ÅRSMØTE

INNKALLING ÅRSMØTE NMK
23755833_943291999157089_671667413896843565_n

(Innkalling i PDF, Last ned)

Søndag 24.mars 2019 kl 1400.
Vinjesgate 10
3018 Drammen

SAKSLISTE:
1. Godkjenning av innkalling og saksliste
2. Valg av møteleder
3. Valg av protokollfører og to til å undertegne protokollen
4. Valg av tellekorps
5. Årsberetning

NMK 2018
Styret har fungert uten leder i deler av 2018 da valgt leder trakk seg i perioden. Nestleder Silje Kathrine Bjarkøy har fungert i dennes sted.
Styret har hatt 10 møter i 2018. Det er avholdt ordinært årsmøte og to utstillinger, en rasespesial og en for flere raser.
Styret i NMK har også i år deltatt aktivt inn mot NKK i møter, grupper og komiteer for å påvirke beslutningene som blir tatt.
NMK deltok på NKKs Representantskapsmøte (RS) med representant Silje Kathrine Bjarkøy.
Bjarkøy har også deltatt i møtene til Raseklubbenes Felles Allianse i forkant av RS.
Bjørn Erling Løken (sunnhetsutvalget) deltok på RS for en annen raseklubb. NMK var dermed godt representert på representantskapsmøtet.

2018 punktvis:

 • Det er sendt ut 3 nyhetsbrev og en julehilsen
 • Temakveld med praktisk arbeid for autoriserte dommere i samarbeid med Autoriserte hundedommeres forening , AHF.
 • Nyhetsbrevet blir sendt ut til dommere som er autorisert på Mops.
 • Fire individbeskrivelser arrangert- noen avlyst da ingen meldte seg på
 • Avholdt spesialutstilling
 • Avholdt medlemsmiddag
 • Avholdt utstilling for flere raser
 • Avholdt årsmøte
 • Avholdt oppdrettersamling
 • Fritak fra fullcertordningen innsendt NKK og innvilget
 • Egenmelding valpekull innført
 • Deltakelse på RS
 • Avholdt julelunsj i forbindelse med D4A
 • Klubbkontingent og husstandsmedlemskap økt med kr 25,-
 • Lovene er endret jamfør ny lovmal vedtatt av RS2017
 • Formaliserte distriktskontakter avviklet inntil det er større engasjement og de engasjerte kan fremlegge en plan/mandat for arbeidet.
 • Æresmedlemskap er innført. Æresmedlemskap tildeles den som gjennom flere år har gjort særlig arbeid for rasen enten gjennom oppdrett og utstilling, eller for rasen gjennom arbeid i Norsk Mopsklubb. Styret vurderer og tildeler æresmedlemskap.

6. Regnskap 2018
7. Kontingent for 2020
– Styret foreslår å beholde kontingenten som i dag. Hovedmedlem kr 275,- Hustandsmedlem kr 225,- . Ingen endring
8. Innkomne forslag fra medlemmene
– Ingen
9. Innkomne forslag fra styret
– Ingen
10. Valg  –  Alle kandidatene er forespurt og har takket ja.

Valgkomiteens innstilling til valg på årsmøte 2019 er

Leder: Arne Johan Haugen for -på valg for 2 år
Nestleder: Elisabeth Juverud – på valg for 1 år
Styremedlem: Mona Bergheim -på valg for 2 år
Styremedlem: Kari Aamodt- ikke på valg
Styremedlem: Rikke Neverdal Søhoel– ikke på valg

Vara: Anne-Helen Strandheim – på valg for 1 år (gjenvalg)
Vara: Hege Seim – på valg for 1 år (gjenvalg)

Revisor: Torbjørn Seim –på valg for 2 år (gjenvalg)
Vararevisor: Birgitte Bergo- ikke på valg

Valgkomiteen.
Leder: Mona Paulsen –ikke på valg
Medlem: Bente Vangen –på valg for 2 år
Medlem: Turi Kvamme – ikke på valg
Vara: Sally Brooks – på valg for 1 år (gjenvalg)

Innkomne forslag utover valgkomiteens innstilling:
Styret: Styremedlem Anne-Mari Myhmoen.

Forhåndsstemmer sendes til
Norsk Mopsklubb
v/ Silje Kathrine Bjarkøy
Raastadvegen 16
2730 Lunner
Epost: sekretaer@norskmopsklubb.no

Forhåndsstemmer må være mottatt/poststemplet innen 17.03.2019.
Forhåndsstemmer pr post sendes i lukket anonymisert konvolutt, som igjen legges i en ny konvolutt adressert til klubbens postadresse.
Merk konvolutten med medlemsnummer. NB Husk å beregne postgang.
Det er også mulig å sende forhåndsstemmer som vedlegg per e-post til sekretaer@norskmopsklubb.no.
Merk epost med «stemmeseddel» og medlemsnummer, ev navn.
Styret gjør oppmerksom på at innsendt forhåndsstemme per epost ikke er anonym.

Kun de som har betalt medlemskontingent til Norsk Mopsklubb for 2019 og har vært medlem i mer enn tre uker har møte- og stemmerett ved årsmøtet.

Med vänlig hälsning Styret i Norsk Mopsklubb.

Comments are closed